Styret 2016 - 2017

Styret og deres oppgaver

Styrets oppgaver:

  • Styret skal lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamling/årsmøte

  • Styret skal treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen/årsmøte.

  • Anvise fakturaer til betaling

  • Styre selskapets økonomi og vedta budsjett, herunder foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader

  • Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftskostnader.

  • Godkjenne nye eiere og behandle søknader om brukoverlating

  • Behandle klagesaker

  • Henvendelser fra beboerne: Spørsmål om boliger skal som hovedregel rettes direkte til styret i selskapet

  • Kontakt forretningsfører vedr. forsikringssaker vedrørende boligen (ikke innbo), spørsmål om felleskostnader, purringer og fravikelser mv., salg av boligen. I disse tilfeller kan henvendelsen rettes til OBOS eller www.obos.no

Styreleder, styre- og varamedlemmer 2016 - 2017

Borettslaget ledes av et styre sammensatt og er valgt etter gjeldende vedtekter for Fagerholt Borettslag. Styret har 5 medlemmer og tre varamedlemmer.

Henvendelser til styret skal skje skriftlig.

Forslag og klagesaker skal leveres skriftlig.

Kan legges i postkasse utenfor styrerommet eller sendes per e-post:

fagerhbrl@getmail.no

Husk å opplyse navn, oppgang-, leilighet- og telefonnummer ved henvendelser!

Styret kan treffes på styrerommet, Dr. Dedichens vei 132 i kontortiden, tirsdager fra kl 18.00 - 19.00.

Styret har vakttelefon mandag, onsdag til søndag fra kl. 18.00 - 21.00.

Tirdager fra kl. 18.00 - 19.30 grunnet møteaktivitet.

Styrets vakttelefon: 47 67 98 18.

Grete Grønli Mathisen

Rolle: Leder

May Lill Larsen

Rolle: Nestleder

Aferdita Istrefi Cimili

Rolle: Styremedlem

Hans Kristian Rese

Rolle: Styremedlem

Rune Hernes

Rolle: Styremedlem

Bente Leirvik

Rolle: Varamedlem

(bilde kommer)

Tone Høiskar

Rolle: varamedlem