Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 11 apr 2017

Prosjekt avsluttet - Tak over balkong toppetasje lavblokk

Vedtak generalforsamling 24.mai 2015

Forslag fra andelseiere på generalforsamlingen 2014, hvor styret ble bedt om å undersøke muligheter for montering av tak over balkong på toppetasje lavblokk og legge fram forslag på generalforsamling 2015. Styret undersøkte mulighetene for montering før generalforsamling 2015.Taket vil bli i 120 cm dybde ut fra vegg og det kan senere monteres innglassing på resterende tak. Tak vil øke verdi på leiligheten, reduserer vedlikehold og strømkostnader for andelseiere. Det ble lagt fram skisse/tegning og kostnadsoverslag på taket.

Styret la fram forslag til vedtak på generalforsamling 2015: 

Generalforsamlingen anbefales å gi styret fullmakt til å sende søknad til Plan- og Bygningsetaten for godkjenning av tegninger og senere montere tak på alle balkonger i toppetasjene lavblokk. Andelseier vil deretter få mulighet for å montere innglassing. 

Tilstede 75 andelseiere og 18 fullmakter = totalt 93 stemmeberettigede                           Vedtak: Vedtatt mot 23 stemmer

Styret i samarbeid med prosjektleder Pål Bergli, Braathen Byggfornyelse AS og Elverhøy AS er i gang montering av tak og innglassing på toppetasje lavblokk. Kostnadene til tak dekkes av felleskostnadene. Kostnadene til innglassing dekkes av den enkelte andelseier.

Forprosjekt startet september 2016 - oppstart arbeid januar 2017:

Prøveblokk F3 (Dr. Dedichens vei 58 - 62) er snart ferdig.Uken etter påske skal det være sluttbefaring på denne blokken og det skal eventuelt rettes feil og mangler før videre arbeid settes i gang. Når framdriftsplanen for prosjektet er lagt vil styret informere om videre arbeid, hvilken blokk som blir den neste, samt når arbeidet forventes ferdig.

Presentasjon fra møte med beboere i toppetasje lavblokk 04.04.2017

Referat fra møte 04.04.2017

 

Status 18/10-2017 v/styreleder

Prøveblokk F3 (DD 56 - 62) er ferdig, kun noen små justeringer gjenstår.

Blokk G 3 (DD 38 - 46) og F 4 (DD 64 - 74) får montert tak nå, og de som ønsker det innglassing for egen kostnad. Det gis et godt tilbud på innglassing ved bestilling samtidig med montering av tak. Arbeidet på disse to blokkene vil ferdigstilles desember 2017.

De resterende lavblokkene får montert tak og tilbud om innglassing i 2018. Styret vil informere om framdriftsplan og når arbeidet skal utføres på de ulike blokkene.

Prosjekt ferdig november 2018

Tak montert over balkong på alle lavblokker. Innglassing montert etter bestilling.